flag

Vanliga frågor

Om läkemedlet

Vad heter läkemedlet ni använder för viktnedgång?
Semaglutid är det läkemedel som är basen i våra behandlingar. Men vid behov lägger vi också till andra läkemedel för att förbättra viktnedgång.

Hur fungerar läkemedlet Semaglutid?
Det är kroppens eget hormon inom inkretingruppen GLP-1 som man lyckats ändra så att de stannar kvar längre i blodet och kan utöva sin aktivitet i kroppen innan de bryts ner. Detta hormon utsöndras normalt från tarmen när vi äter. GLP-1 analogerna är de första som kommit ut som godkända läkemedel. De gör att magsäcken tömmer sig långsammare vilket i sin tur gör att kroppen frisätter olika hormoner som signalerar till hjärnan att vi är mätta och belåtna. Semaglutid sänker också blodsockernivåer, blodfetter och sänker blodtrycket.

Vilka biverkningar kan man uppleva?
Eftersom det är kroppens eget hormon man använder vilket man endast modifierat så att det inte bryts ner så snabbt, så är biverkningar få och milda. I de större studierna man genomfört är det relativt lika biverkningar mellan placebo och semaglutid. Biverkningar är vanligast i början av behandlingen och därför går man upp sakta i dos. Man kan känna illamående, få gaser och diarré, lite magkatarr eller förstoppning men med stöd av dietist så brukar man kunna undvika de flesta symtom.

Hur påverkar läkemedlet semaglutid mina andra mediciner?
Semaglutid har i princip ingen inverkan på övriga mediciner. Dock behandlar vi inte personer med diabetes som tar insulin eller de äldre så kallade SU-preparaten. Om man står på dessa läkemedel och är intresserad av behandling med semaglutid får man i så fall diskutera det med sin diabetesläkare.

Vad är skillnaden i effekt mellan Xenical/Orlistat, Mysimba, Liraglutid/Saxenda och Semaglutid?
Alla dessa mediciner ger en viss viktnedgång men studier visar att semaglutid, den mest moderna formen av läkemedel mot fetma, ger en överlägset bäst viktnedgång med i medel 10% viktnedgång efter 4 månader och 16% viktnedgång efter ett år. Därför använder vi oss oftast av den medicinen.
Medicinen Mysimba kan kombinerad med kost- och motionsrådgivning ge ungefär 5 % i viktnedgång efter 16 veckor. Liraglutid, en äldre medicin från samma grupp av läkemedel som semaglutid ger en viktnedgång på knappt hälften jämfört med semaglutid.
Orlistat är det läkemedel som funnits längst för behandling av fetma. Det har funnits sedan 1998. Medicinen påverkar upptaget av fett i tarmen och ger en viss viktnedgång. Dock betydligt mindre än övriga mediciner. Många får biverkningar av Orlistat i form av diarré, buksmärtor, gasbildningar mm vilket gör att de slutar med medicinen.

Vad är skillnaden mellan Saxenda och Semaglutid?
Både Saxenda/Liraglutid och Semaglutid/Ozempic tillhör gruppen GLP-1 analoger. Det är mediciner som liknar ett kroppseget tarmhormon och som sänker blodsocker, minskar hungern och ökar mättnadskänslan. Bägge medicinerna ger viktnedgång, lägre blodtryck och minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar. I den så kallade STEP 8 studien jämfördes effekten av Liraglutid och Semaglutid. De personer som fick Semaglutid gick i genomsnitt ned 15.8% i vikt efter 68 veckor jämfört med 6.4 % för de som fick Liraglutid. Det var dessutom fler som slutade med Liraglutid jämfört med semaglutid i studien pga biverkningar.

Varför ingår inte semaglutid i högkostnadsskyddet?
Vid diabetes är semaglutid subventionerat men inte vid ”enbart” övervikt. Övervikt och fetma är fortfarande i stor utsträckning inte subventionerat när det kommer till sjukvårdsbehandlingar oavsett om det är läkemedel eller operation. Den största anledningen är att det är för många helt enkelt som är överviktiga och har fetma, >50% av befolkningen så det skulle bli för dyrt. Men det pågår en diskussion kring detta och det är troligt att vissa patientgrupper skulle kunna omfattas av subvention i framtiden. Tex BMI >35 med komplikationer pga. fetma. Men det man ska tänka på är att om några år kommer visa patent att ha gått ut och det kommer finnas flera olika läkemedel som konkurrerar med varandra. Då kommer vi se en kraftig sänkning av priset.

Hur kan jag få läkemedlet semaglutid på högkostnadsskydd?
Semaglutid ingår i högkostnadsskydd om man har diabetes mellitus

Vad kostar läkemedel med högkostnadsskydd?
2022 betalar man som mest 2400 kr per år för alla läkemedel man använder som ingår i högkostnadsskydd.

Ska jag ta semaglutid hela livet?
Fetma/Obesitas är en kronisk sjukdom. När man tar bort läkemedlet så är man tyvärr ofta tillbaka där man var innan man började och kroppen börjar återigen sträva efter sin högsta vikt. Det är inte farligt att sluta ta det och sedan börja igen om man märker att man börjar gå upp i vikt. Kanske har vissa förändrat sitt sätt att leva och lagt till mycket motion och förändrad kost som gör att man uppnått energibalans när man blivit normalviktig.

Slutar min kropp producera GLP-1 som när jag tar t. ex. levaxin?
Nej, det är en annan mekanism än hur tex sköldkörteln fungerar. När man ger levaxin så tar man bort det ämnet i hypofysen som säger till sköldkörteln att producera hormon.

Får man cancer av läkemedlet semaglutid?
I djurstudier har man sett en liten ökning av en ovanlig form av cancer i sköldkörteln vid den här typen av läkemedel (GLP-1). Det har man inte kunnat påvisa hos människor och den här typen av läkemedel har nu använts sedan 2005 och många miljoner människor har behandlats. Men om man har haft eller har hög ärftlighet för cancer i sköldkörteln av typen medullär tyreoideacancer rekommenderas att man inte behandlas med den här typen av läkemedel.

Om tjänsten

Vad kostar det?
Först får du svara på ett antal frågor om din hälsa. En läkare kommer att gå igenom svaren och avgöra om du kan fortsätta med behandlingen. Den här första bedömningen är gratis.
Om du kan fortsätta med behandlingen blir nästa steg att du ska ta blodprover. De blodprover vi bland annat tar är för att kontrollera blodvärden (Hb, vita blodkroppar, blodplättar) saltbalans (natrium, kalium), kalcium och D-vitamin, njurfunktion, leverfunktion, blodfetter, blodsocker, vissa vitaminer (B12, folat) och ämnesomsättning/sköldkörtelprov. På män kontrollerar vi könshormoner.
Priset för blodproverna inklusive läkarbedömning av dessa är 1195 kronor. Om du har prover som är tagna de senaste 6 månaderna kan du dela dessa med sjuksköterskan som ser om de räcker istället för att ta nya prover Om läkaren bedömer att tjänsten passar dig påbörjar du sedan ett abonnemang som kostar från 995 kronor i månaden.
När du uppnått dina individuella mål övergår abonnemanget till ett underhållsabonnemang som kostar från 495 kronor i månaden beroende på vilken medicinsk behandling man erhåller
Kostnaden för läkemedel ingår inte i priset.

Vad ingår?
I tjänsten ingår regelbunden provtagning, läkarbedömning, insättning av läkemedelsbehandling och eventuella injektioner, målstyrda individuella mentala, tränings och kostprogram. Kostnaden för läkemedel ingår inte i priset.

Kan man avbryta abonnemang när som helst?
Ja. Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid och betalning sker månadsvis i förskott.
Förtydligande
Yazen är inte en tjänst där man endast kan få recept på ett läkemedel. Det innebär att man kan inte teckna abonnemang och få recept och därpå direkt avbryta abonnemanget om det inte är i samråd med läkaren, tex pga biverkningar.
Ex. Om man hämtar ut läkemedel för en månads behandling och vill avsluta så stannas abonnemanget när man tagit sista dosen av det utskrivna läkemedlet eftersom läkaren har behandlingsansvaret.

Hur sker betalning?
Vi använder oss av Stripe som betaltjänst. Man betalar med bankkort en månad i förskott. Ingen bindningstid eller uppsägningstid.
Betalningen för abonnemang dras varje månad på samma dag som du först betalade abonnemanget. Så om du betalade för ditt abonnemang första gången 26 september, dras nästa betalning 26 oktober.

Kan jag använda friskvårdsbidrag?
Fråga i samband med att du registrerar dig vad som gäller kring friskvårdsbidrag. Tjänsten byggs hela tiden ut och förändras vilket gör att olika saker kan komma inkluderas

Om behandlingen

Vilka prover tas före behandling?
Innan vi påbörjar utredning tar vi en stor mängd blodprover för att din behandling ska bli optimal.
Vi kontrollerar blodsocker fasteglukos och långtidsblodsocker (HbA1c). Det är vanligt att blodsockret är förhöjt vid övervikt och de flesta med typ 2 diabetes är överviktiga. Det är glukosvärdet och långtidsblodsockret (HbA1c) som behövs för att kunna bedöma risken för diabetes. Glukosvärdet är normalt mindre än 6.1mmol/L. Gränsen för diabetes mellitus är två glukosvärden högre än 7,0 mmol/L om provet är taget fastande. Ett HbA1c mellan 42-48 mmol/mol är förhöjt. Gränsen för diabetes är ett HbA1c över 48 mmol/mol. Vid viktnedgång, och behandling med läkemedel från gruppen GLP-1 analoger som semaglutid, går blodsocker och HbA1c ned. Risken för diabetes minskar och för de med diabetes kan många minska eller sluta med sina andra diabetsläkemedel.
Vi kontrollerar också blodfetter (Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-Kolesterol och Triglycerider). Förhöjda eller onormal sammansättning av blodfetter ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Vid viktnedgång och/eller behandling med läkemedel går Triglycerider och det skadliga LDL-Kolesterolet ned.
Vi tittar också på din saltbalans och kalkbalans (kalium, natrium och kalcium), dina leverprover (GT och ALAT) liksom albumin (äggvitehalten i blodet) och dina njurfunktionsprover (kreatinin och eGFR). Vid viktnedgång kan ofta tidigare förhöjda levervärden som orsakats av leverförfettning förbättras och normaliseras.
Ämnesomsättningsrubbningar är mycket vanliga. I Sverige tar i miljon människor levaxin (sköldkörtelhormon). Brist på sköldkörtelhormon leder till trötthet och ibland till viktuppgång. Vi kontrollerar hypofysprovet TSH och ämnesomsättningshormonet fritt T4 (tyroxin) för att se att du har normala nivåer.
Vi kontrollerar också blodvärdet, hemoglobinvärdet (Hb), storleken på dina röda blodkroppar (MCV, MCH), dina vita blodkroppar (Leukocyter) och dina blodplättar (trombocyter). Ofta tas proverna tillsammans och då kallas det blodstatus. Ju fler röda blodkroppar i blodet desto högre blir Hb-värdet. Ett förhöjt Hb-värde ses ibland vid övervikt och så kallat sömnapnesyndrom. Vid blodsjukdomar, järnbrist och blödningar sjunker Hb värdet.
Järnbrist är mycket vanligt och därför tar vi också ett annat prov för att kontrollera för ev. järnbrist. Det heter Ferritin. Vi kontrollerar dessutom din koncentration av D-vitamin i kroppen. Det provet kallas 25-hydroxivitamin D. Normal halt av D-vitamin är väldigt viktigt för bland annat benstommen och ett normalt immunförsvar. Vid övervikt är D-vitaminbrist vanligt och vid brist behöver överviktiga ta högre doser D-vitamin för att få normal koncentration i blodet. Vi kontrollerar också att du inte har brist på andra viktiga vitaminer. Vitamin B12 (kobalamin) eller folsyra (folat) som är livsviktiga för många funktioner i kroppen. Bland annat blodbildning och nervsystem.

Hur mycket kommer jag att gå ner i vikt med behandlingen?
Genomsnittlig viktnedgång på 12 månader är 16%. Viktnedgången är störst i början, efter 4 månader ungefär 10%. Målet är att du ska få en hälsosam vikt (BMI mellan 20-25).

Jag är gastric by-pass-opererad tidigare. Kommer behandling med semaglutid att fungera för mig?
Vi behandlar många patienter som tidigare gjort överviktsoperationer. Att gå upp i vikt efter en överviktsoperation är för många ännu mer skuld och skamfyllt än när man gick upp från början, men det är samma mekanismer som gör att man går upp efter en överviktsoperation som tidigare. Det beror på gener och miljö och är inte ditt fel.

Hur lång tid tar det att gå ner i vikt med semaglutid?
Man kan bestämma det relativt mycket själv beroende på önskemål. I de större studierna går man ner i 16% på 12 månader i snitt. Vår erfarenhet är att vissa som ligger på ett stort kaloriunderskott kan tappa väldigt snabbt i vikt (20-30 kg på 12 veckor) utan att uppleva det obehag som man vanligtvis förknippar med detta. Det finns inget rätt eller fel. Går man ner snabbt så får man vara noga med att se till att man underhåller muskelmassa med träning och protein så att man inte tappar för mycket av muskler i förhållande till fett.

Om man inte går ner tillräckligt mycket med semaglutid använder ni då andra läkemedel också?
De allra flesta går ned kraftigt i vikt med semaglutid men det finns enstaka personer, där vi behöver kompletterar med andra läkemedel. Våra läkare är aktiva och tar del av ledande forskning samt läkemedel som kommer på marknaden för övervikt och fetmabehandling.

Är det mitt fel att jag är överviktig?
Nej, verkligen inte. Om du lever med övervikt är du långt ifrån ensam. Kampen för att gå ner i vikt kan däremot kännas lång och ensam. För många innebär övervikt (BMI över 25) eller fetma (BMI över 30) en stor påverkan på den fysiska och psykiska hälsan med sjunkande livskvalité och ökad risk för följdsjukdomar.
Fetma är klassat som en sjukdom men ofta möter man som patient fördomar och skuldbeläggande. En vanlig uppfattning är att det handlar om lättja och dålig karaktär och att lösningen är enkel, bara att äta mindre och röra sig mer. Sanningen är betydligt mer komplex där genetik, samhällsutveckling och biologiska överlevnads-processer kan spela roll och motverka viktminskning.
Att jojo-banta och gå på dieter har blivit en del av livet för många. Viktnedgången är ofta tillfällig och statistiken för att lyckas är tyvärr dyster. Åtta av 10 personer med fetma som tidigare gått ner i vikt lyckas inte behålla den.
Fetma är en sjukdom som beror på att kroppens signaler för hunger och aptit är förändrade och med moderna läkemedel kan man återställa till en mer naturlig balans då man inte äter mer än man behöver.

Kan man äta som vanligt under behandlingen?
Man kan äta som vanligt. Det viktiga är att man äter mindre och lyssnar på kroppens signaler för mättnad. Det är fortfarande kaloriunderskott som gör att man går ner i vikt men man slipper känna den hunger som man normalt förknippar med att äta lite kalorier.

Hur går behandlingen hos en dietist till?
Med en bättre kost kan du förbättra din kroppssammansättning och få mer energi i vardagen. En dietist kan hjälpa dig anpassa kosten utifrån dina mål, preferenser och näringsbehov. Det kan exempelvis vara råd för viktminskning, optimering av kosten för bästa träningsresultat, förbättra ork och välmående och undvika biverkningar av läkemedel
Kom igång direkt!
Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa
Kom igång
Nyfiken på mer? Följ oss på Instagram
© Yazen Health AB 2022